មីប្រហិតយក្ស NAGA

Rate

(View 87 ) asian, chinese, khmer

Recommended Menu

មីប្រហិតយក្ស​ សាច់គោ

មីប្រហិតយក្ស​ផាក់ឡូវ

មីប្រហិតយក្សគាវ

ទឺកអំពៅស្តូបូរី

នំបញ្ចុកតៅហ៊ូស្អុយ

Restaurant Details

 • Food Typesasian, chinese, khmer
 • Place Of Foodslarge group, family, romantic
 • AddressNo. 30b Street 113, Boeung Keng Kong II, Chamkamon, Phnom Penh
 • Contact11925555
 • Rating5
 • Average prices$10 to $100
 • Facebookមីប្រហិតយក្ស NAGA
 • Open Hours

  Monday-

  Tuesday-

  Wednesday-

  Thursday-

  Friday-

  Saturday-

  Sunday-

About

មីហឹរ មីហោះ

 • Your Review


Restaurant Information