មីហឹរ Seoul មីហឹរ៧យ៉ាង VI ស្ទឹងមានជ័យ

Rate

(View 79 ) korean, western food, dessert

Recommended Menu

Takoyaki

kimbab

Restaurant Details

Reviews from customers

moeun.djsmart October 10, 2017

មីហឹរ Seoul មីហឹរ៧យ៉ាង VI ស្ទឹងមានជ័យ ឆ្ងាញ់មែន

Tiger Moeun October 10, 2017

រស់ជាតិក៏ប្លែកពីគេដែរបង

Tiger Moeun October 10, 2017

ឆ្ងាញ់


  • Your Review


Restaurant Information