មីហឹរ Seoul មីហឹរ៧យ៉ាង VI ស្ទឹងមានជ័យ

110 Views

Rate

(3 Review), korean, western food, dessert

Recommended Menu

Takoyaki

kimbab

Restaurant Details

Reviews from customers

moeun.djsmart

មីហឹរ Seoul មីហឹរ៧យ៉ាង VI ស្ទឹងមានជ័យ ឆ្ងាញ់មែន

moeun.djtv

រស់ជាតិក៏ប្លែកពីគេដែរបង

moeun.djtv

ឆ្ងាញ់


  • Your Review


Restaurant Information